За ВУЗФ

Студентски съвет

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Студетски съвет

Студентският съвет на ВУЗФ е орган за защита на общите интереси на обучаващите се студенти и специализанти във висшето училище. Той осъществява своята дейност на основата на Правилник, закони и други нормативни актове, свързани със студентското самоуправление и академична автономия във ВУЗФ.

Студентският съвет на ВУЗФ се състои от oбщо делегатско събрание, председател, заместник-председател и секретар.

Общото делегатско събрание на Студентския съвет на ВУЗФ приема програма за неговите цели и перспективи, избира свой председател и представители на студентите в Академичния съвет и в съветите на специалностите на ВУЗФ.
Председателят на Студентския съвет изразява мнение и прави предложения за развитието и дейността на ВУЗФ от името на Студентския съвет, като го представлява в Академичния съвет на ВУЗФ и пред вътрешни и международни организации и лица.

Студентският съвет на ВУЗФ има право да:

          организира избора на свои представители в ръководните органи на ВУЗФ;
           прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини и за покана на външни преподаватели;
          оганизира създаването на специализирани студентски научни общности и публикуването на техни трудове;
          създава при необходимост и да управлява свои организационни звена;
          установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
          изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност във ВУЗФ;
          участва чрез свои представители в организацията на учебния процес, наблюдението и контрола на Системата за управление на качеството на ВУЗФ;
          осъществява сътрудничество с академични общности и обществени организации в страната и в чужбина.

Дейността на Студентския съвет на ВУЗФ се финансира със средства от бюджета на ВУЗФ и от спонсорство от физически или юридически лица. Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

Разработка от Калипърс