За ЦДО

За ЦДО

За ЦДО

Центърът за дистанционно обучение е специализирано звено в структурата на ВУЗФ. Основната му функция е да осъществява методическо и административно обслужване на студентите в дистанционна форма на обучение.

Какво е дистанционно обучение?

Дистанционното обучение е обучение от разстояние. Преподавателят и студентите са намират на различни места и комуникират помежду си чрез различни електронни средства. Дистанционното обучение е все по-предпочитана форма за придобиване на образователни степени, защото позволява гъвкавост и дава възможност на всеки студент да се обучава в удобно за него време от всяка точка на света.

Как се осъществява дистанционното обучение във ВУЗФ?

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма по отношение на учебния план на съответната специалност, броя на кредитите и дипломата. Обучението на студентите в дистанционна форма се осъществява в специална електронна платформа, до която те получават достъп преди началото на обучението. На електронната платформа те могат да намерят всички необходими учебни материали и ресурси, както и видео записи от лекциите по всички дисциплини. По този начин, качеството на обучението в дистанционна форма по нищо не отстъпва на това в редовна. Единствената разлика е, че редовните и дистанционните студенти слушат лекциите в различно време и на различни локации.

Студентите в дистанционна форма изпълняват възложените им от преподавателите индивидуални задания (курсови работи, тестове, казуси и други форми на контрол) и осъществяват комуникация с тях чрез електронната поща, форум съобщения или лични разговори чрез видео-конферентна връзка в часовете за консултация.

Какви са предимствата на дистанционното обучение?

Какви бакалавърски и магистърски програми предлага ВУЗФ в дистанционна форма на обучение?

Всички програми могат да бъдат видяни на https://vuzf.bg/candidate-students