За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Семестриални такси за обучение на български език за български граждани

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.

За специалностите с преподаване на английски език в редовна, задочна и дистанционна форма:
      за български кандидати – 1 600 евро;
      за чуждестранни кандидати  – 1 600 евро.


За специалностите с преподаване на български език в редовна, задочна и дистанционна форма

      за чуждестранни кандидати от EU – 750 евро;
      за чуждестранни кандидати извън EU  – 1 600 евро.

                          

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове.

За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми в бакалавърската и магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище преди започване на учебната година, той има право да поиска връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един месец от започване на учебната година.
Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище след започване на учебната година, платената от него семестриална такса не се връща.

Банкови сметки

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

BIC:                       TEXIBGSF

На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.

 

Такси за кандидатстване

Плик-молба с кандидатстудентски документи, студентска книжка и обработка  - 74 лв.
Явяване на конкурсен изпит – 20 лв.
Такса за обработка на документи за чуждестранни кандидат-студенти –160 евро


Плик-молбата и таксата за обработка на кандидатстудентски документи се заплащат еднократно.
Таксата за явяване на конкурсен изпит се заплаща в зависимост от броя на явяванията.
Такса за обработка на кандидатстудентски документи се заплаща и от кандидатстващите с оценки от издържани конкурсни изпити за бакалавърска степен в други висши училища в страната.

Такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит за бакалавърска степен не се заплаща от кандидат-студенти в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци до навършване на 25 години в годината на кандидатстване и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и близнаци и майки с три и повече деца, ако са представили документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.

Разработка от Калипърс