За ВУЗФ

Дипломиране

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Студентите се дипломират след успешното полагане на всички семестриални изпити и изпълнение на другите изисквания, включени в учебния план за съответната специалност. На тази основа те получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност от професионалното направление "Икономика".

Студентите се явяват на държавен изпит по специалността. Въпросникът за държавния изпит се изготвя и приема от съвета на специалността и се предоставя предварително на студентите.

ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ:

ФИНАНСИ
02.05.12, 156 kb

 

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 10.10.2018


 
Държавният изпит се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността. Държавният изпит е писмен или комбиниран (писмен и устен) и се провежда от изпитна комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. По изключение в изпитната комисия могат да се включат и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор". В комисията могат да участват като допълнителни членове и специалисти от практиката.

Съставът на изпитната комисия се предлага от ръководителя на Съвета на специалността и се утвърждава от ректора. Оценките от държавния изпит се вписват в студентските книжки и изпитните протоколи след приключване на изпита.

 Студентите, които не са положили успешно държавния изпит на първата сесия, имат право да се явят на още две сесии по учебния план на специалността и формата на обучение. Студентите се дипломират по учебния план, по който са завършили семестриалното си обучение.

 
Въпросник за държавен изпит на студентите от специалността “МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ФИНАНСИ "

 
Разработка от Калипърс