За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

 

 

 

 
Церемония по дипломиране на випуск 2018 във ВУЗФ на 05.12.2018 г.
Церемония по дипломиране на випуск 2018 във ВУЗФ на 05.12.2018 г.
05 Декември 2018

Уважаеми дипломанти,

На 5 декември 2018 г. от 10:00 ч. на тържествена церемония в аулата на ВУЗФ ще бъдат връчени дипломите на випуск 2018 година.

В присъствието на ръководството на висшето училище, преподавателите, родители и близки на студентите, ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов ще поздрави дипломираните студенти. Специални награди ще бъдат връчени и на изявени преподаватели от висшето училище. 

Всички дипломанти трябва да бъдат в 9:00 ч. в сградата на ВУЗФ. За ваше удобство в кабинет № 302 ще може да оставите личните си вещи. В кабинет № 303 ще  получите тога и шапка срещу подпис, които трябва да върнете на същото място след края на церемонията.
* При желание от ваша страна имате възможност да закупите шапките за спомен на цена от 15 лева.

Не забравяйте, че след получаване на дипломата си трябва да се подпишете в регистъра на дипломите, който ще бъде в аулата при представител на дирекция „Учебна дейност“ на първия ред до стълбите към сцената.

Моля да потвърдите присъствието си на церемонията в срок до 26ти ноември 2018 година ТУК.

Важно:  Всички, които желаят да получат дипломите си на официалната церемония, трябва да са ги подписали в отдел "Студенти" до 23 ноември 2018 г. и да са потвърдили присъствието си в срок.

 
Доц. д-р Любка Ценова от ВУЗФ: Бюджетът на ЕС ще се увеличи от ДДС и корпоративен данък
Доц. д-р Любка Ценова от ВУЗФ: Бюджетът на ЕС ще се увеличи от ДДС и корпоративен данък
20 Ноември 2018

Очаква се промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които ще се прилагат от 2019 г., както и предстоящото въвеждане на две Европейски директиви (Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета и Директива  (ЕС)  2016/1164  на Съвета) да доведат до ежегодно увеличаване на бюджета на Европейския съюз с 41 милиарда евро от ДДС и 70 милиарда евро от корпоративен данък, по данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това обясни доц. д-р Любка Ценова – преподавател по данъчно право във ВУЗФ и модератор на научно-приложната конференция „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите“. Според нея очакваното повишение в бюджета на ЕС би трябвало да се отрази и като увеличение в българския бюджет. 

Конференцията се организира под шапката на Лабораторията за научно–приложни изследвания на Висшето училище по застраховане и финанси (VUZF Lab) и се проведе на 16 ноември в сградата на университета. Целта й беше да разгледа многопластовата тема за данъците и ефектите от предстоящите данъчни промени, които предстои да влязат в сила през 2019 година. В конференцията участваха над 100 представители, като своята позиция споделиха всички засегнати страни – представителите на предприемачите и корпоративния бизнес (изпълнителни директори, счетоводители, адвокати), експертите от Института на дипломираните експерт-счетоводители, държавната администрация (в лицето на НАП, Фискалния съвет и др.), представители на Съдебната власт и на вещи лица, които извършват съдебно-счетоводни експертизи в съдебни дела на тема данъчни спорове.

Форумът беше открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. “Това е поредният научно-приложен форум, който организира VUZF Lab, и с който се стремим с експертизата си да бъдем полезни на бизнеса, на държавните институции, професионалните общности и специалистите в сферата на данъчното законодателство в България и неговото прилагане”, подчерта доц. д-р Вазов.

Приветствия към участниците отправиха Тошко Тодоров, зам.-председател на Сметната палата, Николай Гунчев, зам.-председател на Съюза на юристите в България, Васко Райчев, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Експертите се обединиха  около мнението, че промените в ЗДДС ще намалят административната тежест. От 2019 година предстои да се въведе ново данъчно третиране на ваучерите,  като паралелно с това ще се отлага начисляването на данъка при внос, ще се удължава срокът за внасяне на данъка при дерегистрация. Очакват се още промени  в правилото за определяне на данъчната основа при безвъзмездни доставки на стоки и редица други реформи,  които са свързани с хармонизиране на закона с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета, обясни Моника Петрова, началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, по време на своята презентация.

Валентина Ватева-Гекова, методолог в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, разгледа промените в ЗКПО, които ще се прилагат от януари 2019 г. Тя уточни, че промените в закона се отнасят до въвеждане на правилото за ограничаване приспадането на лихви и режима за данъчно облагане на чуждестранните контролирани дружества, както и до промени, които се  отнасят до реда за подаване на годишните данъчни декларации, изискванията към операторите на  ваучерите за храна, както и промените, водещи до опростяване режима на данъчно третиране съгласно изискванията на  Директива  (ЕС)  2016/1164  на Съвета.

Част от промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от януари 2019 г. ще се изразяват в премахването на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ,  въвеждане на задължение за електронно подаване на данъчни декларации, както и удължаване срока за ползване на отстъпката от 5 на сто. Според Жасмина Саздова, държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на  НАП, тези промени са насочени към намаляване на административната тежест за работодателите и за данъчно задължените лица. Тя запозна участниците във форума с обсъжданите предложения за промени в ДОПК, които се очаква да влязат в сила по-късно през 2019 г. Те предвиждат законодателна регулация върху  правомощията на органите на НАП.

В презентацията на Пламен Донев, д.е.с., старши мениджър “Корпоративни данъци”, Делойт България, бяха разгледани специфичните особености, съпътстващи определянето на данъчния финансов резултат при ползване на различните счетоводни бази, каквито са МСФО и НСС. Според него на законодателно ниво трябва да бъде определен орган, който да издава задължителни указания по счетоводни въпроси.

Във фокуса на доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра „Счетоводство и контрол“ във ВУЗФ, бяха основните схеми на вътреобщностни измами с ДДС или т.нар. „източване“ на ДДС чрез вериги от фиктивни сделки в различни държави-членки. Тя представи и анализира и предложенията и стъпките на ЕК за преодоляване на трансграничните данъчни измами. Доц. д-р Али Вейсел, преподавател във ВУЗФ, посочи пропуски при извършване на данъчната ревизия, както и някои слабости при оценката на вътрешния контрол и аналитичните процедури в България. За добър пример той посочи процедурите, които се прилагат от Internal Revenue Service (IRS) на САЩ.

Проф. д-р Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на вещите лица и експертите в България, очерта ролята и  задачите, стоящи пред съдебните експертизи,  които имат за цел да подпомогнат съда при изясняване на факти и обстоятелства, изискващи специализирани знания. Той представи пример със съдебно-счетоводна  експертиза, с която се установяват фиктивни доставки на стоки от България за Гърция.

Съдиите от Върховния административен съд Петя Желева и Йордан Константинов и съдия Станимира Друмева от Административен съд – Бургас, се спряха на конкретни примери от съдебната практика, свързани с отговорността на третите лица и приложението на принудителната административна мярка запечатване на търговски обекти по ЗДДС.

Доц. д-р Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчни дела от Пловдивската адвокатска колегия, разгледа основанията за допустимост на ревизионните актове в съдебното производство.

Поради комплексността на темата и мерките, които тепърва ще се предприемат, ВУЗФ ще организира втора данъчна конференция през 2019 година. 

Събитието се организира с институционалната подкрепа на Националната агенция за приходите (НАП), Съюза на юристите в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и издателство  „Доби прес“.

Партньори на форума са още “Делойт България”, “Брейн Сторм Консулт” ЕООД и издателство “Раабе България”.
Медийни партньори на събитието са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria ON AIR.

Повече информация за събитието можете да откриете на
https://vuzflab.eu/events/.

 
Конкурс за академична длъжност \
Конкурс за академична длъжност \
20 Ноември 2018

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научното направление „Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, район „Овча купел“, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015806

ДВ, бр. 96/19.11.2018 г.

 
Новите режими в Закона за корпоративното подоходно облагане: статия на доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, в \
Новите режими в Закона за корпоративното подоходно облагане: статия на доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, в \
19 Ноември 2018

От 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидени в Директива 2016/1164: правилата за ограничаване на приспадането на лихвите, контролираните чуждестранни дружества и борбата със злоупотребите.

Данъчното планиране е дейност, насочена към предварително проучване на данъчните режими в други държави, с цел запознаване с условията на бизнес средата. За кратко време данъчното планиране се превръща в дейност, която е насочена към издирване на държави, които са с благоприятни данъчни режими, където фирмите могат да пренасочат облагаемите си печалби. Тази форма на данъчно планиране се определя като "агресивна" и с това наименование навлиза в данъчна терминология на документите на ЕС.

При "агресивния" начин на данъчно планиране се прилагат разнообразни подходи, като използване на техническите аспекти на данъчната система на дадена държава или на несъответствията между две или повече данъчни системи, което може да доведе до намаляване или избягване на данъчни задължения. По този  начин може да се стигне до двойно приспадане на данъците (например един и същ разход се приспада, както в държавата на източника, така и в държавата, на която дружеството е местно лице), а също и до двойно данъчно необлагане (например даден доход не се облага с данък в държавата на източника, нито в държавата, на която получателят е местно лице). Ето защо данъчното планиране и в частност "агресивното" данъчно планиране се разглежда като  една от най-разпространените форми за избягване на данъци. За ограничаване на "агресивното" данъчно планиране ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) препоръчват мерки, насочени към активизиране усилията на държавите в борбата, насочена към избягване на данъци и ограничаване на "агресивното" данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнище ЕС. За целта е приета Директива  (ЕС)  2016/1164/ на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Мерките, предвидени в Директивата, са задължителни за прилагане от държавите членки, като е предвидено въвеждането им да се извършва поетапно от 1 януари 2019 г.  В тази връзка с промените  в Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ в сила от 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидените в Директивата: правилото за ограничаване на приспадането на лихвите, правило за контролираните чуждестранни дружества и общо правило за борба със злоупотребите.

По отношение на "Общото правило за борба със злоупотребите", се приема, че то се съдържа в действащата  разпоредба на чл.16 от ЗКПО "Отклонение от данъчно облагане" и промени в този текст не се правят.

Правило за ограничаване на приспадането на лихвите

С това правило се ограничава  размерът на разходите по заеми, които се признават за данъчни цели. Това означава, че след определяне на общия размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми, на фирмите ще бъде признато за данъчни цели в годината на отчитането  превишение в размер до 30 на сто от печалбата, определена преди лихви, данъци и амортизации (правилото EBITDA). В закона е предвидено EBITDA да се определя по формула. Новото правило няма да се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото. Очаква се този праг да изключи от новия режим голям брой фирми в България и да се прилага само спрямо тесен кръг данъчно задължени лица.

В сравнителен план може да се посочи, че прагът от 3 000 000 евро, под който правилото за ограничаване приспадането на лихви не се прилага, не е възприет еднакво във всички държави членки. Той е въведен в Полша, Гърция, Република Чехия, докато в Холандия този праг е 1 000 000 евро, а в Румъния е 200 000 евро.

С въвеждане на правилото се разширява кръгът на регулируемите разходи по заеми, като към познатите досега се добавят и всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и разходите, направени във връзка с набирането на средства. За улеснение в закона е включен примерен списък на регулируемите разходи по заеми, който не е изчерпателен и дава възможност за разширяване. Извън този режим остават разходите платени по наказателни лихви за закъснели /забавени/ плащания и неустойки, но само ако тези разходи не са свързани с финансиране.

Новото правило за ограничаване на приспадането на лихви няма да се прилага по отношение на кредитните институции, посочени в т.86 то §1 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. В закона е предвидена възможност за пренасяне без ограничение във времето, /т.е. за бъдещи периоди/ на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен период. При прилагане на режима на слаба капитализация /чл.43 от ЗКПО/ неприспаднатите разходи за лихви от минали години ще се признават за данъчни цели неограничено във времето.

Правило за контролираните чуждестранни дружества

Целта на това правило е да бъдат премахнати стимулите за прехвърляне на доходи в други държави, където се прилагат по-ниски данъчни ставки т.е. да се премахне практиката печалбата на дружествата да се прехвърля към техни дъщерни подразделения, разположени в държава с по-ниски данъчни ставки, и след облагане да се върне във фирмата майка, но вече като обложена с данък. Ефектът, който се постига, е, че фирмата – майка не плаща данък в държавата, на която е местно лице, защото данъкът вече е платен. Правилото предвижда доходът на контролираното дъщерно предприятие, което е обект на данъчно облагане с ниска ставка, да се причислява обратно към дружеството майка. Като резултат дружеството майка ще бъде облагано върху доход в държавата, в която то е местно лице, като обикновено това е държава с високи данъци. 

В действащия ЗКПО няма правила за определяне на данъчния финансов резултат /облагаемата печалба/, формирана от контролирано чуждестранно дружество и затова законът е допълнен с нова глава 9а. Прилагането на новия режим изисква българското данъчно задължено лице да извърши следните действия:

1/ Да определи своите свързани предприятия, по критерии за пряко или косвено участие в тях под формата на права на глас или притежаване най-малко на 25 на сто от капитала, или има право да получи най-малко на 25 на сто от печалбата на това образувание.

2/ Да определи дали участва в контролирано чуждестранно дружество. В закона контролираното чуждестранно дружество се определя като чуждестранно образувание /юридическо лице или правна договореност, включително търговско дружество, съдружие, тръст или фондация/ или място на стопанска дейност в чужбина, в което българското данъчно задълженото лице самостоятелно или заедно със своите свързани предприятия има над 50 на сто пряко или косвено участие / т.е. притежава над 50 на сто от правата глас или притежава над 50 на сто от капитала, или има право на повече от 50 на сто от печалбата на чуждестранното образувание/

3/ Да сравни дали действително платеният данък върху печалбата от образуванието или мястото на стопанска дейност е по-нисък от разликата между корпоративния данък, който би бил начислен на образуванието или мястото на стопанска дейност по реда на ЗКПО, и действителния корпоративен данък, платен върху печалбата от образуванието или мястото на стопанска дейност.

4/ След като установи, че участва в контролирано чуждестранно дружество, българското данъчно задълженото лице включва към данъчния си финансов резултат печалбата на контролираното чуждестранно дружество, при спазване на предвидените в закона правила.

В закона е предвиден ред за данъчно третиране на неразпределената печалба на чуждестранното образувание и на печалбата на мястото на стопанска дейност, както и правила за недопускане на двойно данъчно облагане, посредством право на ползване на данъчен кредит от българското данъчно задължено лице за данъка платен в чужбина от контролираното чуждестранно дружество по отношение  на печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на българското данъчно задълженото лице. Въвежда се задължение за данъчно задължените лица да води регистър с данни за контролираните чуждестранни дружества, в които участват, и да го представят пред НАП при поискване.

В заключение може да се посочи, че промените в ЗКПО отразяват изискванията на Директивата. Ефективността от тяхното приложение предстои да бъде анализирана в бъдеще.

Материалът може да видите на сайта "Правен свят": http://legalworld.bg/75837.novite-rejimi-v-zakona-za-korporativnoto-podohodno-oblagane.html

 
ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания (VUZF Lab) организират конференция по въпросите на данъчното законодателство в България
ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания (VUZF Lab) организират конференция по въпросите на данъчното законодателство в България
16 Ноември 2018

Висшето училище по застраховане и финанаси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него (VUZF Lab) организират научно-приложна конференция на тема: „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите“. Форумът ще се проведе на 16 ноември 2018 г., от 9.00 часа във ВУЗФ, зала 501, адрес: гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” № 1.

Toй ще разгледа отблизо приложението на текстове от данъчното законодателство в областта на преките и косвените данъци,  данъчния и съдебния контрол, ЗДДС, ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ. Сред основните лектори на конференцията ще бъдат представители на НАП, ИДЕС, Върховния административен съд, Административните съдилища, Асоциацията на вещите лица в България, адвокатурата, eксперти в областта на данъците и преподаватели във ВУЗФ. Какво трябва да се предприеме в борбата с финансовите измами, какви са текущите пропуски в процедурите за извършване на данъчни ревизии и как могат да се отстранят – тези и още въпроси ще коментират експерти по време форума. 

Конференцията, която Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ организира, е част от мисията на ВУЗФ и VUZF Lab да бъде трибуна, да търси и създава иновации и решения за реформи в здравния, финансовия, данъчния, икономическия и други публични сектори. Освен създаването на висококвалифицирани специалисти, каквито са дипломантите на ВУЗФ, дейността на новата Лаборатория и нейните събития са още един обществен принос на бизнес университета към българската икономика. 

Част от програмата и темите, по които ще дискутират участниците по време на данъчната конференция на 16 ноември, са:

- Промените в ЗКПО,  ЗДДС и ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2019 г. По темата ще говорят водещите експерти от Централното управление на НАП -  Моника Петрова и Жасмина Саздова.
- Грешки, трудности и полезна счетоводна практика при облагане  с ДДС на пакетните доставки и при формиране на корпоративното подоходно облагане. Темата ще разгледат дипломираните експерт-счетоводители Здравка Видолова, ИДЕС и Пламен Донев, старши мениджър в Делойт България.
- Борбата с финансовите измами в контекста на реформата в единното ДДС пространство в ЕС и  констатациите на съдебно-счетоводните експертизи, ще анализират доц. д-р  Десислава Йосифова, ВУЗФ и проф. д-р Симеон Ананиев, председател на УС на Асоциацията на вещите лица в България.
-  Пропуски в процедурите при извършване на данъчни ревизии, по темата ще  говорят преподавателите във ВУЗФ доц. д-р Али  Вейсел, д.е.с. и от гл. ас. д-р Бисер Райнов.
-  Преглед на  съдебната практика по актуални и спорни данъчни казуси, ще направят Йордан Константинов и Петя Желева, съдии от Върховния административен съд, Станимира Друмева, съдия от Административен съд – Бургас и Веселина Канатова-Бучкова, адвокат по данъчни дела от Пловдивската адвокатска колегия.

Повече информация за събитието и програма на форума можете да откриете на https://vuzflab.eu/events/.

Конференцията се организира с институционалната подкрепа на Националната агенция за приходите (НАП), Съюза на юристите в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и издателство  „Доби прес“.

Партньори на форума са още “Делойт България”, “Брейн Сторм Консулт” ЕООД и изд. “Раабе България”.

Медийни партньори на събитието са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria ON AIR.

 
предишна страница страница1от 187следващ
Разработка от Калипърс