За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова ⇱

Банково дело; Кръгова икономика; ESG и финансов риск; Екологични, социални и управленски политики (ESG);

Виржиния Желязкова е професор и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Придобива висшето си образование в УНСС - София, където завършва бакалавърска степен по специалност "Международни отношения" (2004 г.) и магистърска по "Международни икономически отношения" (2007 г.). Образователната и научна степен "доктор" придобива от Икономическия институт на БАН (2010 г.), а научната степен "доктор на науките" - от ВУЗФ (2021 г.).

Проф. Желязкова е директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт" в Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ и преподавател в същия университет. В продължение на два мандата е била зам.- ректор на ВУЗФ (октомври 2013-февруари 2022 г.) и национално контактно лице по програма "Хоризонт 2020" към Европейската комисия в Брюксел (2013-2016 г.). Член е на Съюза на икономистите в България и на Green Finance and Energy Center към Българската фондова борса.

Паралелно с работата си в университета, проф. Желязкова притежава дългогодишен опит от банковата система, като от 2006 година работи в една от водещите банки в България и от 2011 година до момента отговаря за екологичната й политика.

Тя е един от "посланиците" в България за разпространение на знание и разбиране на екологичните, социални и управленски (т. нар. ESG) аспекти на финансите. Тя е автор на първите университетски учебници на български език по кръгова икономика и управление на екологичния и социалния риск в инвестиционния процес, на две книги и на над 50 научни публикации по тези въпроси. През годините участва на десетки научни форуми и изнася редица гост-лекции в университети в страната и в чужбина - в Италия, Кипър и Гърция по темите, свързани финансирането на зелената икономика. Тя също така е член на редакционните колегии на изданията на ВУЗФ, както и на списанията "Екология и безопасност" и "Икономика и бизнес".

Към момента фокус на работата й в университета са преподаването, научните изследвания, ръководството на докторанти и рецензентската дейност в областта на банкирането, ESG и устойчивите финанси.