Магистър

Международно банкиране и финанси (с преподаване на английски език)
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Целта на обучението по специалността "Международно банкиране и финанси" (с преподаване на английски език) е да се придобият компетенции за успешна професионална реализация в областта на управлението на банкови предприятия. След завършването на специалността, студентите ще могат ефективно да управляват, оценяват и реконфигурират процесите в банкови предприятия, за даосигурят стабилна кредитна среда, подходяща за устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност. В учебния план на специалността са включени дисциплини, които дават високоспециализирани знания за управлението на парични потоци, стратегии за управление на капитала и риска, създаването и налагането на нови финансови продукти и предприятия.

Успешно завършилите специалността "Международно банкиране и финанси" (с преподаване на английски език) са висококвалифицирани специалисти от функционално-икономически тип. Те притежават конкурентни предимства за работа в различни бизнес организации като мениджъри, анализатори и експерти, консултанти в областта на финансите и банковото дело. Те могат да прилагат придобитите знания на различни управленски равнища във финансови и банкови институции на национално и международно ниво. Също така притежават компетенции успешно да управляват собствен бизнес. 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите придобиват знания, свързани с функционирането на банките, структурата на финансирането на корпорациите и пазара на финансови услуги в национален, регионален и глобален мащаб. Също така те усвояват спецификата на управлението на банковите активи и тяхното въздействие както на микроикономическо, така и на макроикономическо ниво. Успоредно с това, студентите научават как банковото кредитиране може да бъде използвано като инструмент за устойчиво икономическо развитие. В процеса на обучението студентите придобиват умения за независимо анализиране и интерпретиране на получената финансова информация, за аналитично, концептуално и абстрактно мислене, за представяне на аргументирани мнения и преценки и вземане на информирани решения. Също така усвояват иновативни методи за решаване на комплексни икономически задачи. По този начин обучението е базирано не само на развитието на някои теоретични познания по банково дело, но и върху критичното изучаване на най-успешните практики от световното банково управление чрез собствени изследвания и висококачествени методи и методологии.

РЕАЛИЗAЦИЯ

Обучаващите се в тази програма са подготвени да правят връзка между развитието на банковия и финансов пазар, финансовата стабилност и икономическото развитие. Те също така притежават компетенции успешно да съставят и да управляват бюджети и са запознати със значението на презентационните умения за успеха в бизнеса и държавните дела.

.............

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

...........

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: Кандидатстудентски документи-магистър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

3. Копие на диплома от предходно образование за ОКС "бакалавър" - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

4. 4 броя цветни снимки паспортен формат. Можете да ни ги изпратите с куриер на адрес: ВУЗФ, гр. София, ул. Гусла 1, за фронт офис, лице за контакт Милена Илиева /0888101382;

Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

5. Плащане на такса за обработка на документи -100 лв.

6.Плащане на семестриалната такса. Таксата може да се плаща и разсрочено на 4 равни вноски без оскъпяване.

............ 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

зимен прием - от 01 април до 15 август на съответната година 

летен прием - от 15 септември до 01 януари на съответната година 

ВАЖНО!

Програмата ще стартира при група от минимум 10 човека.

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: