Новини

Новини
я
25 11 22

ВУЗФ учреди Балканска асоциация на икономическите университети

На 24 ноември 2022 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) беше учредена Балканската асоциация на икономическите университети.

Асоциацията се създава по инициатива на ВУЗФ и обединява университети от България, Северна Македония, Турция, Албания, Черна гора и Косово.

Целта на Балканската асоциация на университетите по икономика е да създаде условия за сътрудничество и обединяване на съвместни усилия при предоставяне на образователни услуги в сферата на висшето образованиe, науката и обучението.

Сред основните цели и задачи на Балканската асоциация ще бъде синхронизиране на програмите по икономика с цел улесняване на взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение; мобилност на студенти, преподаватели и административен състав по програма "Еразъм+", както и в рамките на други програми за мобилност; разработване и въвеждане на съвместни бакалавърски и магистърски програми, включително чрез изграждането на междууниверситетски консорциуми; засилено сътрудничество при обучението на докторанти и при реализиране на процедури за придобиване на научна степен "доктор на науките"; възможности за съвместни научно-приложни изследвания и разпространяване на резултати от проведени научни изследвания; сътрудничество по европейски проекти; организиране на съвместни научни събития, конференции и др.

"Изключително се радвам, че днес слагаме начало на тази асоциация, която обединява икономически университети от Балканския регион. Вярвам, че обединените усилия за създаване на устойчива среда за висше образование, наука и академичен обмен, ще допринесат за икономическото развитие на нашия регион и в частност на висшето образование в областта на икономиката", заяви при откриването на събитието ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Подписите си под споразумението сложиха ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, проф. д-р Биляна Пулеска, ректор на АУЕ-ФОН, Скопие, проф. д-р Павло Конго, ректор на Албанския университет, Тирана, проф. д-р Саво Маркович, ректор на Mediterranean University, Подгорица, проф. д-р Шемседин Вехапи, зам.-ректор на AAB College, Косово, проф. д-р Ерхан, президент на Университета Алтънбаш, Истанбул.

За председател на УС на Балканската асоциация беше избран ректорът на ВУЗФ проф. Борис Велчев, а за зам.-председател беше избрана проф. Биляна Пулеска от АУЕ-ФОН. Седалището на Асоциацията ще бъде във ВУЗФ. Асоциацията е отворена за присъединяване на университети от всички балкански държави.

Сред първите активности на Балканската асоциация на икономическите университети е съвместното организиране на международната конференция "Икономика на бъдещето", която ще се проведе в София в периода 19-21 април 2023 г.