Новини

Новини
учители
2 3 23

ВУЗФ и СБУ стартират квалификационни обучения по предприемачество за педагогически специалисти

В резултат на дългогодишното си ефективно сътрудничество в посока успешно взаимодействие между средното и висшето образование Висшето училище по застраховане и финанси и Синдикатът на българските учители стартираха квалификационни обучения по предприемачество за педагогически специалисти.

На 16 и 17 февруари 2023 г. в сградата на ВУЗФ в гр. София бе проведено първото по рода си продължаващо професионално обучение на педагогическите специалисти на тема: "Съвременни тенденции при обучението по предприемачество в средното образование", което премина при изключително висок интерес от страна на българските учители. В образователния форум, който бе реализиран в смесен формат - присъствено и онлайн, взеха участие близо 50 педагогически специалисти от начални, основни, средни училища, профилирани и професионални гимназии от София, Самоков, Велинград, Враца, Шумен, Пловдив, Благоевград, Перник, Пирдоп, Правец, Брацигово, Златица, Пазарджик и Ботевград. Тя бяха приветствани лично от проф. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на ВУЗФ и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и доктор хонорис кауза на ВУЗФ, която заедно с главния експерт в Централата на СБУ Виолетка Петкова взе активно участие в няколко от модулите на обучението с лектор доц. д-р Джеймс Йоловски, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и главен експерт във Фискалния съвет на България. На обучението присъстваха също ас. Юлияна Георгиева, директор на Дирекция "Комуникации и кариерно развитие" към ВУЗФ, и Мирена Шилева, програмен координатор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF Lab).

От името проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ и от свое име, зам.-ректорът проф. Евгениев изрази своята благодарност към г-жа Такева и СБУ за успешното сътрудничество, поздрави участниците в обучението и изтъкна, че ВУЗФ и Синдикатът са инициирали квалификационни обучения по предприемачество за педагогически специалисти с абсолютната убеденост в тяхната изключителна полезност и перспектива за бъдещето.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева на свой ред благодари на домакините за възможностите, които предоставят за повишаване на квалификацията на учителите в контекста на финансовата и икономическата грамотност и предприемачеството, и за съвместните усилия за изграждане на финансова култура сред подрастващите.

"Предприемачеството е изключително важна дисциплина за българското образование и тепърва ще придобива още по-голяма значимост", посочи в своето изложение г-жа Такева. Тя подчерта, че благодарение на последователните политики и усилия на СБУ от 2016 г. то се изучава в българското училище, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), като част от предмета технологии и предприемачество. Заема важно място в извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси), които Синдикатът насърчава и чрез ежегодния си Международен конкурс служи като прекрасна форма за приобщаване на децата със специални образователни потребности (СОП) и развиване на практически умения за бъдещо им интегриране на пазара на труда. Допринася за постигане на високи резултати при задържането на децата и учениците в образователната система.

Председателят на СБУ подчерта, че политиките на Синдиката за непрекъсната и надграждаща квалификация на учителите успешно се реализират и за педагогическите специалисти, които преподават предприемачество, но именно тези учители и занапред ще се нуждаят от сериозна подкрепа в посока повече обучения и образователни квалификации. Тя припомни също инициативата на СБУ за преглед на учебните програми и акцентира на темата за дела на предприемачеството в общия норматив от часове. Освен това посочи основните предизвикателства, които стоят пред учителите по предприемачество: необходимата материална база и ресурси; обособяване на специализирани кабинети; по-силно интегриране на финансовата и икономическата грамотност и предприемачество в образованието.

В заключение д.ик.н. Янка Такева поздрави участниците за тяхната активност и им пожела да продължават да жънат множество успехи, които допринасят за атрактивността на учителската професия, нейния статус и престиж.

Като въведение в темата на обучението доц. д-р Джеймс Йоловски представи своя творчески опит в сферата на предприемачеството, подчертавайки, че той започва именно от ученическата скамейка и акцентира на възгледите за предприемачеството, които битуват в обществото. Той изтъкна предимствата на обучението по предприемачество за развитието на младите хора, общностите и обществото като цяло и посочи: "Мисия на всеки един от нас е да убедим родителите, директорите и учениците в същността и важността на предприемачеството и ползите от това познание за българското образование."

В първата част от двудневното обучение доц. Йоловски обсъди утвърждаването на предприемачеството като ключова компетентност в Европейския съюз и разбиранията за обхвата на предприемачеството, като разгледа: Националната стратегия за финансова грамотност на Република България и Плана за действие (2021 - 2025) към нея, обхващащи основните и най-приоритетни дейности, които ще се осъществяват през следващите години с цел повишаването нивото на финансова грамотност на българите; Европейската референтна рамка от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот, ревизирана през 2018 г., в която сред осемте основни компетентности е и предприемаческата; уредбата на предприемачеството в ЗПУО и очакваното утвърждаване на Национална рамка за компетентности за възрастни и младежи в сферата на финансовата грамотност.

За да характеризира ролята и мястото на ключовата компетентност предприемачество в средното образование в България, лекторът на форума разгледа предприемаческата компетентност по същество в тесен и широк смисъл, в нейната цялост, обхват и характеристики и в контекста на предучилищното и училищното образование от 2016 г. насам.

После очерта предизвикателствата, които изпитват учителите, преподаващи предприемачество в различните образователни етапи и видове училища, и възможностите за по-ефективно обучение по предмета и в профила и за оптимизиране на учебните програми. А накрая изтъкна добрите практики, реализирани от педагогическите специалисти и посока надграждане на знанията и уменията на учениците.

В хода на обучението доц. Йоловски изрази становище, че различните модули по предприемачество в горните класове на средното образование са добра база за навлизане във висшето образование и очерта множеството предимства на изучаването на предприемачество в българските училища и ползите за икономиката, за обществото, за самите училища и ученици. В тази посока бяха обсъдени съвременните тенденции при обучението по предприемачество в средното образование, динамиката на професиите и скоростта, с която част от тях се превръщат в ненужни, и непрекъснатата необходимост от усвояване на нови компетентности и учене през целия живот.

Важен акцент бе поставен върху: проектно-базираното обучение като основен метод при преподаването на предприемачество и възможностите за интердисциплинарни връзки при преподаването на предприемачество; надграждането на знанията и уменията на учениците чрез спираловидния подход; положителното влияние на изявите по предприемачество в училище върху бъдещото развитие на младите хора; възможностите за такива изяви и насърчаването им от страна на учителите. В този контекст участниците в обучението се запознаха с конкурсите за учениците, организирани от ВУЗФ, и ежегодната му инициатива - Финансова академия за ученици.

Бе направен преглед на учебните програми по предприемачество в отделните класове с техните плюсове и минуси, на основните принципи в обучението по предприемачество и проектно-базираното обучение, на съдържанието и организацията на образователния процес. А в края на форума доц. Йоловски изтъкна важността на финансовата грамотност за обучението по предприемачество и актуалните потребности на обществото и бъдещето на икономиката на страната.

В края на квалификационното обучение по предприемачество, след ползотворни дискусии и активна работа по групи, педагогическите специалисти изразиха удовлетворение от наученото, благодариха на СБУ и ВУЗФ за предоставената възможност да подобрят своята подготовка с актуални познания и се обединиха около твърдението, че в днешния динамичен свят предприемачеството е необходима компетентност, незаобиколим фактор за реализиране на иновации, възможност за прогрес и ценна способност личността да превръща идеите в действия.