Новини

Новини
B. Velchev
21 7 22

ВУЗФ и Националното сдружение на общините в България подписаха меморандум за сътрудничество

 

На 15 юли 2022 г. във Велико Търново беше подписан меморандум за сътрудничество между Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Подписите си под документа сложиха ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново, Даниeл Панов. Със споразумението двете организации обединяват усилията си за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от ВУЗФ, чрез стажантската програма на НСОРБ, за подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти във ВУЗФ чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание от опитни представители на местната власт. НСОРБ и ВУЗФ се споразумяват да партнират в осъществяване на различни обучения, проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други теми в подкрепа на икономиката на България.

За предстоящата учебна година ВУЗФ предвижда да въведе интердисциплинарна магистърска програма по специалността "Общински финанси", ориентирана към експертите в местните администрации и техните структури. Тя съчетава комплексни знания от икономиката, управлението и правото, а при завършването си студентите придобиват образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Икономика".

Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна институция, открита с решение на 39-то Народно събрание и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика", както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации, като освен класическите икономически сфери са развити и програми, съобразени с перспективите за професионална реализация: управление на човешките ресурси и лидерско поведение, дигитален маркетинг и онлайн анализ, финансов мениджмънт и маркетинг, зелена икономика и устойчиво развитие, финанси и дигитални иновации и др.

Около 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. ВУЗФ предлага на студентите безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

ВУЗФ предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Преподавателите във ВУЗФ са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.