Новини

Новини
ВУЗФ и ИСС
13 3 24

ВУЗФ и ИСС със стратегическо партньорство за подобряване на икономическото образование и изследвания

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Икономически и социален съвет (ИСС) сключиха споразумение за сътрудничество.

Ректорът на ВУЗФ, проф. д.ю.н. Борис Велчев, и председателят на ИСС, Зорница Русинова, изразиха своето съгласие да работят заедно в подкрепа на качеството на обучението на студенти и докторанти във ВУЗФ чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес.

Целта на това сътрудничество е да обогати учебния процес и да даде възможност на студентите да се учат от експертизата и опита на учените от ИСС. Двете институции също така ще си сътрудничат при извършването на проучвания и изследвания в областта на икономиката и управлението.

Това партньорство има за цел да насърчи научния напредък и да допринесе за развитието на съответните области. ВУЗФ и ИСС ще си партнират при организирането и домакинството на различни събития, като конференции, семинари и кръгли маси, които ще позволят обмен на идеи и знания между учени, студенти, политици и представители на бизнеса. Тези събития ще служат като платформи за дискусия на важни икономически и управленски теми и ще стимулират генерирането на нови идеи и решения.

Споразумение бележи началото на едно ползотворно партньорство между ВУЗФ и ИСС, което ще допринесе за подобряване на образованието, научните изследвания и практическата подготовка на студентите и докторантите в областта на икономиката и управлението.