Новини

Новини
Радостин
29 7 22

Кои са предизвикателствата пред застрахователния бранш?

СОФИЯ,28.07.2022 08:00(БТА)

Доц. д-р Радостин Вазов, преподавател във ВУЗФ, в анализ за БТА

Последните години за застрахователния пазар в България бяха белязани от пандемията от КОВИД-19, но той показа, че може да се адаптира към създалата се ситуация доста ефективно. Това посочва в анализ специално за БТА доц. д-р Радостин Вазов, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Много от процесите в застраховането се дигитализираха, включително сключването на полици, завеждането на претенции, отчетността на посредниците. Считаме, че дигитализацията в застраховането ще продължи и през следващите години, като много продукти вече ще се предлагат онлайн. Продажбите през електронни канали ще остават стабилни както в общото, така и в животозастраховането. Цифровизацията ще доведе до още по-персонализирани продукти, при които лицата сами ще компилират рисковете в зависимост от индивидуалните им потребности.

Потребителите вече се чувстват все по-комфортно с новите цифрови застрахователни платформи и са по-склонни да купуват застрахователни продукти онлайн.

Въпросът с капиталовата адекватност на застрахователите ще продължи да е водещ по отношение на надзора. Всички застрахователи ще трябва да имплементират изискванията на счетоводния стандарт IFRS-17, който ще постави застрахователите пред нови предизвикателства да реорганизират дейността си и системите си, така че да генерират необходимата им информация и данни за прилагането на изискванията на стандарта.

Отново водещо според нас ще остане автомобилното застраховане (задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Каско" на МПС). Все по-голямо търсене очакваме да има и по застраховките имущество - "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество". Аргументите ни за това твърдение са промените в климата, водещи до увеличаване на честотата и тежестта на различни природни събития, като наводнения, урагани и др.

Увеличение очакваме и по застраховките, свързани с финансови рискове, като застраховките "Гаранции; разни финансови загуби", което е съпроводено от очаквания ръст в икономиката, който е неизбежен след периоди на кризи.

В животозастраховането очакваме да има лек спад след бума през последната година, който се дължеше на ниската доходност по банковите депозити и преориентирането на ползвателите на застрахователни услуги към други механизми за инвестиции и по-висока доходност. Бумът се дължеше именно на застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд. При ръст в нивата на лихвените проценти очакваме да има отлив на лица от животозастраховането.

Застрахователният пазар се развива в тясна взаимовръзка с общото развитие на пазара и обществото, което все повече придобива характера на информационно общество. Науката и практиката търпят непрестанно развитие, създават се нови продукти, канали на дистрибуция, появяват се нови потребности, които имат нужда от защита. Развитието на дигиталните технологии и цифровизацията пораждат рискове, които са били непознати доскоро. Кибер пространството поражда кибер рискове, които се нуждаят от застрахователно покритие. Именно в тази област в бъдеще застраховането според нас ще претърпи сериозно развитие и ще навлязат нови продукти, които да запълнят тази ниша.

По отношение на застрахователните посредници очакваме да се извърши тясна специализация и ориентирането им към предоставяне на допълнителни услуги на клиентите, свързани с оценка на рисковете и изграждане на програми за сигурност. В по-дългосрочен план с навлизане на високите технологии и в застраховането, като блокчейн, умни договори, IoT (интернет на нещата) и др., ролята на посредника ще намалее и той ще се преориентира към предлагане на допълнителни услуги, и сложни комбинирани продукти, адаптирани според бизнес ориeнтацията на големи корпоративни клиенти и тяхната индивидуална изложеност на риск

Измененията в климата ще доведат до създаването на нови застрахователни продукти, свързани с отражението му върху различни дейности и най вече върху селското стопанство. Очакваме в близко бъдеще на нашия пазар да се появят т.нар. индексни застраховки. При тях обезщетенията са свързани с достигането на определени прагове (например валежи, температури през определени периоди от годината, влажност и др.), преминаването на които е съпроводено със загуби на стопаните. Тези индексни застраховки икономисват средства за скъпоструващи оценки на щетите и защитават стопаните не срещу всяка опасност, а само срещу тези, които оказват съществено влияние върху доходите им.

По отношение на ликвидацията на щетите, обработката на искове ще продължи да се подобрява, като това се дължи на цифровизацията и улесняване на взаимодействието между застрахователи и ползватели на услуги.

Опасенията ни са, че навлизането на високи технологии като изкуствен интелект в застраховането, използващи различни техники и бази данни, до голяма степен независими от индивидуалния рисков профил на клиента, ще доведе до увеличение на премиите за стари и лоялни клиенти.

Това е и голямото предизвикателство пред ВУЗФ. Ние като преподаватели имаме ангажимента да подготвим новите кадри така, че да могат да отговарят на нуждите на застрахователния бранш.

До момента над 94 на сто от завършилите студенти на ВУЗФ се реализират успешно в направлението, което завършват. В застрахователния бранш имаме студенти на различни управленски нива.

ВУЗФ e сред малкото университети, в които студентите във всички специалности изучават лични финанси, финансови технологии и кръгова икономика - приоритетни направления за подготовка на студентите във висшето училище. В допълнение към това, през декември 2021 г. ВУЗФ подписа меморандум за сътрудничество за обучение във финтех направлението съвместно с Българската финтех асоциация.

През последните години университетът се доказа като една от най-активните и динамично развиващи се образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически академични програми. Основен приоритет на ВУЗФ е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация на студентите.

--------

Доц. д-р Радостин Вазов е ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване" във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и директор на направление "Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество" към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab.

Той е бил заместник-ректор по европейските проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ в периода 2017-2021 г. Преподава по дисциплините Публични финанси, Основи на финансите, Корпоративни финанси (на английски език), Публични финанси и данъчен мениджмънт, Рисково финансиране на проекти, Стратегически мениджмънт за предприемачи, Предприемачество и иновации. Член е на редакционните колегии на списание "Пари и култура" (от 2008 г.), както и на електронното списание "Математика +" (от 2015 г.). Специализирал е в South Bank University и London School of Economics and Political Science. През 2014 г. е защитил дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Доц. д-р Радостин Вазов ръководи и участва в множество европейски проекти в областта на предприемачеството и иновациите. Член e на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина. Има множество публикации в областта на предприемачеството, иновациите, застраховането и риск мениджмънта.

Статията може да бъде прочетена и в сайта на БТА