Новини

Новини

Доц. д-р Джеймс Йоловски, преподавател във ВУЗФ: " Учителите са хора с призвание, които посвещават своя живот на благородната кауза за развитие на обществото."

Доц. д-р Джеймс Йоловски е доктор по икономика с дисертация в областта на управленското счетоводство и в частност - на бюджетирането. От 2018 г. доц. Йоловски заема позиция на главен експерт във Фискалния съвет на България, като анализира макроикономическата среда и ключовите компоненти на бюджета. Професионалният му опит включва също финансов мениджмънт и цялостно управление на проекти в частния и нестопанския сектор. Доц. Йоловски е преподавател във ВУЗФ. Той е сертифициран преподавател по предприемачество от University of Warwick и Европейската комисия, както и от фондация KAUFFMAN. Той участва в различни комисии, сред които за провеждане на националното състезание по симулацията "Виртуално предприятие" - към Министерство на образованието и науката, и за избор на проект за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството (EEPA) - към Министерство на икономиката. 

- Доц. Йоловски, като главен експерт във Фискалния съвет на България Вие сте отлично запознат с макроикономическата среда и ключовите бюджетни компоненти за страната ни, както и с това, че СБУ вече месеци наред настоява за приемане на бюджета за 2023 г. и 1,3 млрд. повече за образование спрямо предходната година. Как ще коментирате ситуацията и подкрепяте ли усилията на най-големия синдикат в страната, който е в пълна стачна готовност за обезпечаване на сигурността в образователната система?

- Фактът, че не беше приет държавен бюджет за 2023 г., обуславя множество предизвикателства. Невъзможността на 48. Народно събрание да излъчи редовно правителство задълбочи политическата нестабилност и отложи утвърждаването на бюджета най-рано за края на май или началото на юни. При този сценарий проектът ще бъде внесен от служебното правителство. Въпросът е дали ще се формира явно мнозинство, или ще се работи с плаващи такива. Вторият вариант крие рискове за устойчивостта на държавните финанси, които се обуславят от приемането на твърде много мерки, за които няма достатъчно средства както през предходните години. Утвърденият от редовното правителство бюджет за 2022 г. и последвалата го актуализация доведоха до значително повишаване на държавните разходи и необходимост от поемане на дълг. Данните на Министерството на финансите показват, че за първи път от 2015 г. насам към края на февруари се отчита дефицит по държавния бюджет. Спрямо 2022 г. се наблюдава влошаване с приблизително 1 млрд. лв. Именно по тази причина е крайно наложително да се направят компромиси и да се постигне политически консенсус. Бюджетът е на първо място инструмент за провеждане на политики, така че приемането му предполага да има ясна и дългосрочна стратегия за управлението на държавата. Аз лично нямам съмнение, че образованието следва да бъде приоритет в нея и вярвам, че това виждане се споделя и от политиците.

- Какви са икономическите и социалните ефекти от кризите на 21. век, които трябва да преодоляваме и които можем да очакваме в следващото десетилетие, обвързани с българското образование?

- Още от самото си начало," третото десетилетие на 21. век ни изправи пред редица предизвикателства - пандемията от COVID-19, военния конфликт между Руската федерация и Украйна, енергийната криза, високия темп на инфлация. В резултат наблюдаваме различни дългосрочни негативни ефекти - влошаване на здравето на населението, засилване на социалното неравенство, задълбочаване на поляризацията в обществото. От друга страна, преодоляването на предизвикателствата ни прави по-силни - научихме се да учим и работим дистанционно, борим се за енергийната си независимост и т.н. Много добър пример е обучението от разстояние в електронна среда. Безспорно при него има множество компромиси, защото то самостоятелно не може да замести присъственото обучение, но преминаването към него мотивира учителите да развиват дигиталните си умения, а също и насочи учениците към това да използват своите такива за учебни цели. Този тип обучения има и предимства, така че днес сме по-подготвени да прилагаме смесеното обучение (blended learning), за да извличаме предимствата на двата подхода. Имам чудесни примерни за сборни ученически екипи от училища в различни населени места, които работят заедно съвсем пълноценно благодарение на облачните технологии и софтуер за аудио-видео връзка. Със сигурност ни очакват още предизвикателства в образованието. На фона на задълбочаващото се неравенство, все по-важно е социалното включване. Динамичното развитие на технологиите продължава да поставя нови и нови изисквания пред средното и висшето образование. Наблюдават се и глобални тенденции, свързани с понижаване на способността за съсредоточаване и неговата продължителност. За да се адаптираме към тези процеси, трябва да разчитаме все повече на методи, активно ангажиращи учениците и то с актуални, значими и практически ориентирани въпроси.

- Участвали сте в провеждането на редица изследвания, свързани с отчитането на финансовата грамотност на българските ученици. Какви са Вашите наблюдения и какво следва да се направи за повишаването на финансовата и икономическата култура на подрастващите?

- През 2016 г. имах възможността да участвам в национално представително проучване на финансовата грамотност на учениците от всички етапи на българското образование, осъществено с подкрепата на МОН и методологическата помощ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта беше не само да измерим нивото в тази област, но и да имаме база за последваща оценка - например, за да анализираме как въвеждането на предмета технологии и предприемачество ще се отрази върху финансовата грамотност. Резултатите бяха много интересни. Струва ми се, че в обществото ни съществува убедеността, че финансовата грамотност е много ниска. В действителност обаче се оказа, че учениците имат сериозен обем от познания в сферата. Проблемът, който установихме, беше свързан с изграждането на логическите връзки между тях. Фрагментарните познания, разбира се, обуславят и съществени затруднения при изграждането на умения за прилагане на наученото в живота. А финансовата грамотност е изключително практически ориентирана и засяга почти всички аспекти на нашето развитие. Година по-късно - през 2017 г., проведохме друго национално представително проучване - на финансовата уязвимост на българските домакинства. То потвърди липсата на умения и нагласи при възрастните - едва ¼ от анкетираните потвърдиха възможността си да покрият непредвиден разход. Този дял е много по-нисък спрямо избрани европейски държави или САЩ. Моите впечатления са, че обучението по финансова грамотност е изключително ангажиращо за обучаемите. То е силно практически ориентирано, което улеснява използването на примери от реалното ежедневие. Могат да се използват множество различни методи като дебати, работа по проекти, решаване на казуси и др. Като едно преносимо умение финансовата грамотност предоставя изключително добри възможности за интердисциплинарни връзки между технологии и предприемачество, математика, география и икономика, информационни технологии и др. Могат да се провеждат интегрални уроци или различни училищни събития, които да ангажират също родителите, местния бизнес и общинската администрация.

- Необходимо ли е повече внимание към подготовката на педагогическите специалисти?

- В рамките на първия проект през 2016 г. проведохме и фокус групи с учители от цялата страна, избрани на произволен принцип. Те споделиха притесненията си относно своята подготовка да преподават финансова грамотност - особено в гимназиален етап, поради сложността на понятията, а също и фактът, че тяхното образование не е включвало тази сфера. Оттогава до днес обаче се провеждат редица обучения, чрез които да се преодолее това предизвикателство - както по инициатива на МОН, така и на различни други организации. Тук трябва да подчертая и целенасочените съвместни усилия на СБУ и ВУЗФ. Важен е и ангажиментът на правителството към повишаване на финансовата грамотност. В началото на 2021 г. Министерският съвет утвърди Национална стратегия и план за действие към нея. Чрез нея ще се структурират усилията на всички заинтересовани страни и ще се постигне максимално позитивно въздействие. Перспективите са необходимостта от подобни обучения да се запази в обозримото бъдеще. Финансите се развиват изключително динамично. Най-съществено е въздействието на дигитализацията, благодарение на която се създадоха условия за утвърждаване на финтех и възникване на крипто активите например. Присъединяването на България към Еврозоната, както и създаването на официални дигитални валути са други актуални теми, които обуславят необходимостта от актуализиране на знанията.

- Колко важна е предприемаческата компетенция в съвременния свят и можем ли да си позволим да я подценяваме?

- Категорично не можем да си позволим да я подценяваме. Нейното значение се повишава все повече. В ежегодното си проучване сред работодателите Агенцията по заетостта изследва кои компетентности на персонала са най-високо оценени. За 2022 г. 28% са посочили инициативност и предприемачество, което отрежда първото ѝ място. Почти двойно по-нисък е резултатът на втората - общуване на роден език - 14,6%. Истината е, че у нас предприемачеството все още се свързва предимно със стартирането и управлението на собствен бизнес. А всъщност широкото разбиране за него го свързва с превръщането на идеи в действия, с това да бъдем проактивни и да реализираме целите си. Именно тук е мястото на т.нар. вътрешно предприемачество (intrapreneurship). Това означава да си деен и инициативен на работното си място - да откриваш проблеми в различните процеси, да генерираш идеи за тяхното оптимизиране, да умееш да ги представиш убедително на своя ръководител, да оцениш ефекта от тяхното реализиране. В нашето съвремие ученето през целия живот е все по-необходимо и важно. Именно тук е и мястото на предприемчивостта - всеки човек да бъде мотивиран, да бъде самоинициативен да се информира и да идентифицира подходящи възможности за своето развитие. А в тях да развива слабите си страни или пък да прилага силните си страни, за да бъде удовлетворен от своя живот.

- Реализирали сте редица проекти и различни обучения за предприемачи, преподаватели, студенти и ученици. Сега сте лектор на провежданите от ВУЗФ и СБУ квалификационни обучения по предприемачество за учители. Какви са очакваните ефекти от тях?

- Крайната цел е да станем по-добри в развитието на предприемаческата компетентност и да бъдем по-уверени в собствената си подготовка - както в своята собствена, така и у тези, които обучаваме. Постигането на тази цел обаче предполага да преминем през няколко стъпки. На първо място, важно е да се постигне ниво на осъзнатост какво точно представлява широкото разбиране за предприемачеството, а след това да се разбере значимостта му. Това мотивира преподаването и изучаването му. Съществено място заема финансовата грамотност - най-вече в контекста на изпълнението на Националната стратегия. Второ, целим да актуализираме знанията и уменията на обучаемите, защото предприемачеството и финансовата грамотност се развиват динамично и непрекъснато. Трето, стремим се да представяме съвременни методи за преподаване, които да ангажират учениците, и различни възможности за изяви. Те не само носят удовлетворение на участниците, но и повишават осведомеността относно постиженията на училището и ползите от обучението. Това е чудесна възможност за ангажиране на родители, на местния бизнес и общинската администрация. На последно място, целим да създадем активна общност. От една страна, в нея всеки може да споделя за предизвикателствата, пред които се изправя, така че заедно да ги преодолеем. А от друга, да се предостави трибуна за добри практики, които можем лесно да мултиплицираме, за да максимизираме положителния ефект. А също не трябва да забравяме, че обучението е двустранен процес. Така че аз и моите колеги оценяваме високо възможността да се учим заедно с учителите и от учителите.

- Как оценявате политиките на СБУ за подобряване на статуса, обществения авторитет и квалификацията на учителите и за ефективно взаимодействие между средното и висше образование?

- Учителите са хора с призвание, които посвещават своя живот на една благородна кауза за развитие на обществото. Те обаче постоянно са изправени пред редица предизвикателства. Такова беше внезапното преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, но други се наблюдават постоянно - например административната тежест и недостатъчна ресурсна осигуреност. В същото време усилията и приносът на учителите често остават недооценени. СБУ безспорно допринася във всички тези направления. Особено ценна е неговата инвестиция в обучение и квалификация. Тя не само подобрява крайния резултат от образователния процес, но допринася учителите да се чувстват по-комфортно и да бъдат по-уверени в себе си. От своя страна това прави работата им по-лесна, по-приятна и по-удовлетворяваща. Адмирации заслужават и усилията на СБУ и д.ик.н. Янка Такева за изграждане на своеобразен мост към висшето образование. Често чуваме критики, че липсва връзката между бизнеса и образованието. Във ВУЗФ до голяма степен сме решили този проблем, тъй като почти всички преподаватели са и практици и защото работим с множество компании партньори. Благодарение на сътрудничеството със СБУ успяваме да работим активно със средното образование. Знаем какво се изучава, какви са предизвикателствата и възможностите. Това партньорство безспорно е полезно и за двете организации, като подпомага учениците да извлекат най-доброто не само от средното си образование, но и от висшето впоследствие.

- Вашите пожелания към българските учители.

- Пожелавам на българските учители най-вече да са здрави. Да бъдат изправени пред по-малко предизвикателства и да ги преодоляват с лекота. Да бъдат все така мотивирани и всеотдайни, за да се радват на удовлетворение от своите успехи и от тези на своите ученици.

 

Източник: в. Учителско дело, бр. 11/2023.