Преминали

Преминали
seminar
28 6 19

Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика

Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - предизвикателства пред съдебната практика

Семинарът се организира от VUZF lab и Съюзът на юристите в България.

Лектор: Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд

Модул: Спорни моменти при проверка и верифициране на разходи по европейски проекти (примери от практиката)

Лектор: Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол", ВУЗФ

Семинарът ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Начало на регистрацията: 8.30 ч.

По време на семинара ще бъде разгледана действащата правна уредба, отнасяща се до управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и актуални съдебни актове (решения и определения), постановени по възникнали спорове.

В програмата на семинара е предвидено разглеждане на три водещи аспекта от прилагането на нормативната уредба, които се отнасят до управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Участниците в семинара ще бъдат запознати с изискванията, които трябва да бъдат спазени в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ще бъдат разгледани изискванията за верификация на разходите. Наред с целта на процедурата по верификация, участниците ще бъдат запознати с:

По време на семинара ще бъдат разгледани основанията за извършване на финансови корекции, видовете финансови корекции, органите, които са упълномощени да извършват финансови корекции и водещата съдебна практика при възникнали спорове.

Самостоятелно място ще бъде отделено и на някои примери с предизвикателства от практиката на бенефициенти при спорни моменти в хода на изпълнение на договорите за БФП при проверката по Искания за плащания и верифициране на разходи от бюджета на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма на семинара можете да видите ТУК.

Семинарът е предназначен за всички, които управляват средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, бенефициенти и кандидат-бенефициенти, експерти от управляващите органи, специалисти от министерства, агенции, общини, юрисконсулти, адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, одитори, инвестиционни посредници и други.

Такса за участие: 88 лв.

Заявки за участие се изпращат до 27 юни чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu.

 

Медийни партньори:

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.