Преминали

Преминали
Събитие 18 май
18 5 19

Оценка на въздействието върху околната среда.

По време на семинара ще бъде обсъдена актуална съдебната практика по Закона за опазване на околната среда, отнасяща се до извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), извършване оценка за съвместимост с условията за опазване на защитените зони. Ще бъдат обсъдени съдебни решения, постановени по обжалвани актове на Министерството на околната среда и водите, отнасящи се до издадени решения по ОВОС, доклади за безопасност, разрешителни, становища и други административни актове, свързани с прилагането на закона. Ще бъдат разгледани изискванията на Регламент 305/2011/на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към строежите и строителните продукти, които се отнасят до опазване на околната среда.

Семинарът е насочен към архитекти, проектанти, строители, хидролози, еколози, юристи, специалисти във водния сектор и в областта на изграждане на пътища, лица, занимаващи се с екологични оценки, лица осъществяващи строителен надзор, консултанти, преподаватели и всички, които имат интерес към разглежданата проблематика.

Участниците в семинара ще имат възможност да задават въпроси на лектора и ще получат сертификати.

Такса за участие: 136 лв.

Заявки за участие се изпращат до 17 май чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

График на предстоящите семинари може да намерите ТУК.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Медийни партньори на семинарите са:

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.