За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Теодора Лазарова

Consumer Behavior; Личностно и организационно развитие; Управление на човешките ресурси; Подбор и обучение на човешките ресурси;

Теодора Лазарова завършва бакалавърска степен по Психология в СУ "Св. Климент Охридски". Притежава две магистърски степени по Организационно поведение и консултиране на организацията и по Стопанско управление в същия университет. Защитава успешно дисертационен труд, изследващ връзката между лидерските стилове, организационния климат и екипната работа в Института за изследване на населението и човека към БАН. През 2018 година придобива и академичната длъжност "доцент" във ВУЗФ с монографичния си труд "Иновативно управление на човешките ресурси".

Доц. д-р Теодора Лазарова има 13 години професионален и повече от 9 години академичен опит. Дисциплините, по които преподава във ВУЗФ, в University of Sheffield, НБУ, УНСС, НСА, както и в Колежа по мениджмънт "Адам Смит" са в областта на управлението на човешки ресурси, лидерството и бизнес психологията. От 2015 година е сертифициран академичен консултант на Blackboard за България. Лектор е по програмата за изграждане на административен капацитет, провежда и обучения на множество общини и държавни институции. Участвала е в десетки международни конференции в България, Сърбия, Англия, Ирландия, Дания и Малта.