За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Проф. д-р Румяна Нейкова

Проф. д-р Румяна Нейкова е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси по Основи на управлението, Управление на човешките ресурси и Управленско консултиране.

Проф. д-р Румяна Нейкова е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси по Основи на управлението, Управление на човешките ресурси и Управленско консултиране. Нейната научна и преподавателска кариера започва в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов и продължава в Научно-изследователски институт по профсъюзни проблеми, Институт за държавно и стопанско управление, Технически университет - Габрово и ВУЗФ.

Проф. д-р Румяна Нейкова е заемала редица ръководни длъжности - ръководител на катедра "Планиране на народното стопанство" в СА "Д.А. Ценов" Свищов, зам.- директор по учебната работа в Профсъюзния институт, ръководител на катедра "Мениджмънт и маркетинг" и Директор на Центъра за дистанционно обучение в Техническия университет - Габрово и др.

Тя е член на редакционните колегии на списанията "Общество, човек, природа", "Бизнес посоки", "Устойчиво развитие" и Науковий журнал "Маркетинг и менеджмент инноваций" на Държавен университет Суми, Украйна.

Проф. д-р Румяна Нейкова е автор на над 160 научни публикации - монографии, студии, статии, учебници, научни доклади и др. Тя е уважаван преподавател и изследовател в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси. Носител е на почетен знак и кристална купа на Техническия университет - Габрово.

През октомври 2016 г. проф. Нейкова беше удостоена със званието "почетен професор" на ВУЗФ.