За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Емилия Миланова ⇱

Застрахователно и осигурително счетоводство; Основи на счетоводството; Превенция на финансови измами и изпиране на пари; Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията;

Проф. д-р Емилия Миланова е част от екипа на ВУЗФ от 2019 г. Тя е магистър по "Счетоводна отчетност" от УНСС, доктор по икономика и професор в професионално направление 3.8 Икономика, по научната специалност "Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност". Научните ѝ интереси са в областта на финансовото счетоводство, банковото дело, анализа и управлението на риска в банковата дейност, в застраховането и осигуряването.

 

Проф. д-р Емилия Миланова има над 40 години професионален опит като университетски преподавател. Автор е на много научни публикации в български и чужди издания - монографии, студии, статии, доклади, рецензии.

 

От 2014 г. е председател на Редакционния съвет на списанието на ИДЕС.

 

Специализирала е в World Bank and World Bank Institute - Небанкови финансови институции: развитие и регулации; в Полша, Варшава - USAID - Банков надзор/ Застраховане на депозити и във Вашингтон - USAID - Банков мениджмънт.

 

От 1997 г. в продължение на 10 години проф. д-р Емилия Миланова е член на УС на БНБ и подуправител, ръководещ Управление "Банков надзор", с основни функции регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на кредитните институции в България, свързани с лицензирането, осъществяването на дейността и надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. Постигнатите основни резултати са възстановяване на банковата система след кризата от 1996 г. и съхранение на стабилността на системата.

 

Проф. д-р Емилия Миланова е зам.-председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна компания (1997-2001) - холдингово дружество, обединило в активите си всичките над 70 държавни банки в България от началото на 90-те години на ХХ век, което осъществява цялостната приватизация на държавната банкова система от 1992 г. От 2007 до 2011 г. проф. д-р Емилия Миланова е председател на Съвета на директорите на Юробанк И Еф Джи България АД - колективен орган при едностепенна система за управление, който извършва цялостен контрол върху бизнеса и финансите на Банката.

 

От 1993 г. проф. д-р Емилия Миланова е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. От 2014 г. е председател е на Редакционния съвет на списанието на ИДЕС.