За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Али Вейсел ⇱

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ" Финансово счетоводство Одитинг Стандартизация в счетоводството Стандартизация в одита Професионална етика и независимост в одита

Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в град Бургас. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност "Счетоводство и контрол". През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". През 2014 г. е избран за доцент по Икономика (Счетоводство и одит), а от 2019 г. е професор по Икономика (Счетоводство, одит и анализ).

От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите.

От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.

От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси - София.