Студенти

За ВУЗФ

Дипломиране

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.
Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение.  За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция „Учебна дейност” най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така  хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по съответната специалност с професионална квалификация „икономист”. Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

 


СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 


 
Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

 

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Темите не са задължителни, а примерни 

Финанси
24.02.16, 172 kb

 
Разработка от Калипърс