Студенти

За ВУЗФ

Дипломиране

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.
Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение.  За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция „Учебна дейност” най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така  хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по съответната специалност с професионална квалификация „икономист”. Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

 

ДАТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ПРЕДСТОИ :


 

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Темите не са задължителни, а примерни 

Финанси
24.02.16, 172 kb

 
Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

 

                                 СРОКОВЕ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ – ФЕВРУАРИ 2018 г.

Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата зимна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 ноември 2017 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“. Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО: Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител. Бланки на молбите за трите катедри, може да свалите от сайта на ВУЗФ.

30 ноември 2017 г. – разглеждане на молбите от Учебните съвети и оповестяване на решенията.

10 януари 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

31 януари 2018 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител в дирекция „Учебна дейност“ и в електронен вариант на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:

• Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;
• В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна и поправителна сесия, да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита;
• Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“.

15 – 18 февруари 2018 г. – изпращане на рецензии.

22 февруари 2018 г. – защита на дипломна работа.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:
ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“. При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

С уважение,

Ръководството на ВУЗФ

 

Срокове за дипломни защити – октомври 2017 г.

 

Уважаеми бъдещи дипломанти,

Във връзка с предстоящата есенна сесия за защита на дипломните работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

30 юни 2017 г. – избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ от страна на студентите.

Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис от научния ръководител върху тях.

17 юли 2017 г. – разглеждане на молбите от Учебните съвети и оповестяване на решенията.
10 август  201
7 г. – предаване на първоначалните варианти на работите за преглед и бележки,  само към дипломните ръководители.
20 септември 201
7 г. – предаване на работите, подписани от дипломните ръководители, в дирекция „Учебна дейност“ и в електронен вариант на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис от научния ръководител върху тях.

20 – 30 септември 2017 г. Справка с главната книга, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“ ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!

26 октомври 2017 г. – изпращане на рецензии.

10 - 12 октомври 2017 г. – защити.

По-долу ще видите видеото и презентацията от семинара, който се проведе по въпроса за изготвянето на дипломните работи и за подготовката за дипломна защита.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  :
ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, оповестени на сайта в секция дипломиране:
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFMasterGraduateС уважение,
Доц. д-р Виржиния Желязкова
Зам.-ректор по учебната дейност и качеството

 

 

Срокове за дипломни защити – юли 2017 г.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2017 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ .

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

31 май 2017 г.Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

·     30 юни 2017 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител в дирекция „Учебна дейност“  и в електронен вариант на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

до 30 юни 2017 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в „Учебен отдел“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля, носете с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2017 г.

Дипломните защити ще се състоят на 27 юли 2017 г.

Предстои да се състои семинар относно изготвянето на дипломните работи и подготовката за дипломните защити.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“.  При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

Успех!

 


Срокове за дипломни защити – февруари 2017 г.

Срокове за дипломни защити – февруари 2017 г.

Уважаеми студенти,
Във връзка с предстоящата зимна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:
30 ноември 2016 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ .
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg
10 януари  2017 г. – Подаване на първоначалните варианти на работите за преглед и бележки, само към дипломните ръководители.
·     6 февруари 2017 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа в дирекция „Учебна дейност“
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
       23 февруари 2017 г. –  Явяване на защита

до 06 февруари 2016 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в „Учебен отдел“.
ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!

15 – 20 февруари 2016 г. – изпращане на рецензии до дипломантите.

По-долу ще видите видеото и презентацията от семинара, който се проведе по въпроса за изготвянето на дипломните работи и за подготовката за дипломна защита.


ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“.  При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.
Успех!

 


 

Разработка от Калипърс