За ВУЗФ

Кариери

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование (АКОРВО) е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на Асоциацията са:
­Да съдейства за институционалното утвърждаване и развитие на кариерните центрове във висшите училища като организация и съдържание на услугите;
Да координира политиките за кариерно ориентиране във висшите училища и да осигурява тяхната съгласуваност с политиките за заетост, социално включване, развитие на човешките ресурси, регионално развитие, подобряване на условията за живот и труд;
Да съдейства за увеличаване на ресурсната ефективност в областта на кариерното ориентиране във висшите училища;
­Да разширява достъпа на гражданите до услуги за кариерно ориентиране, както и участието им в оценяване на услугите и разработване на стратегии за развитие;
­Да подпомага прехода на висшето образование към образование, ориентирано към потребителите;
Да подпомага развитието на образованието като система за учене през целия живот.

Предмет на дейност на Асоциацията
Асоциацията организира мероприятия, свързани с установяване и развитие на кариерното ориентиране във висшите училища, и поддържа обществени контакти за повишаване равнището на социална убеденост по отношение на мястото и ролята на кариерното ориентиране.

Членство в Асоциацията
 
Член на Асоциацията може да бъде всяка институция, която осигурява дейности по кариерно ориентиране и развитие, отнасящи се до системата на висшето образование.

Членове на АКОРВО:

    • Институционални членове:

Русенски университет „Ангел Кънчев”,  Русе
Технически университет, Габрово
Аграрен университет, Пловдив
Медицински университет,  Варна 
Медицински университет,  Плевен
Висше училище по застраховане и финанси,  София
Тракийски университет, Стара Загора
Университет по библиотекознание и информационни технологии,  София
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив
Бургаски свободен университет,  Бургас
Национална спортна академия „Васил Левски”,  София

    • Почетни членове:

Сред почетните членове на АКОРВО има представители на:
Фондация на бизнеса за образованието,  София;
Фирма „Земела 2002”,  София;
Регионален инспекторат по образованието,  София;
Българска стопанска камара,  София;
Лукойл Нефтохим,  Бургас.

    • Членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Висше училище по застраховане и финанси

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Регионален инспекторат по образованието,  София

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Тракийски университет

Бургаски свободен университет


Седалище и управление на Асоциацията:
Седалището и управлението на Асоциацията се намира в сградата на ВУЗФ, в офиса на
Центъра за кариерно развите.
Председател на АКОРВО от 2008 г. е проф. дфн. Мирослав Дачев.

Устав

Контакти:

Център за кариерно развитие на ВУЗФ

тел. : 02/40 15 807

 

Разработка от Калипърс