За ВУЗФ

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ) по математика, информатика, икономика, финанси, банкиране, счетоводство, контрол, застраховане, осигуряване, предприемачество, бизнес

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ) по математика, информатика, икономика, финанси, банкиране, счетоводство, контрол, застраховане, осигуряване, предприемачество, бизнес
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ) по математика, информатика, икономика, финанси, банкиране, счетоводство, контрол,  застраховане, осигуряване, предприемачество, бизнес
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ) по математика, информатика, икономика, финанси, банкиране, счетоводство, контрол,  застраховане, осигуряване, предприемачество, бизнес
03 Януари 2019

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2019 г. се организират три конкурса – единият за ученици, вторият за студенти, а третият за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието изобщо. Партньори по проекта са:
- ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси) – Университет по финанси, бизнес и предприемачество (София, България)
- Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. Ломоносов” (Москва, Русия)
- Асоциация на педагозите, работещи с таланти (Москва, Русия)
- Сдружение „Европейско кенгуру“ (България)

І. Международен конкурс за ученици
ІІ. Международен конкурс за студенти
ІIІ. Международен конкурс за учители


Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия и втория конкурс могат да участват ученици и съответно студенти (индивидуално или в екип до трима, независимо в кое училище, университет, клас или курс учат) под ръководството на преподаватели или без ръководство. Третият конкурс е предназначен за учители (индивидуално). Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответната математическа или икономическа задача.

Тематичните направления са:
1. Модели на реални процеси в икономиката, финансите, банковото дело, счетоводството, застраховането, осигуряването, предприемачеството, бизнеса, природата и обществото (за ученици и студенти);
2. Финансова математика (за ученици и студенти);
3. Използване на математически методи за решаване на практически задачи (за ученици и студенти);
4. Математиката в професионалната дейност (за студенти);
5. История на математиката (за ученици);
6. Математика и изкуство (за ученици); 
7. Математиката като наука (за ученици);
8. Геометрични миниатюри (за ученици); 
9. Математиката в областта на защита на информацията (за ученици);
10. Електронен журнал или уебсайт (за ученици);
11. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители);
12. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители);
13. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители).

Състезателната част е организирана в три етапа:
• Задочен – краен срок за изпращане на разработките е 28 януари 2019 г.
• Очен (национален) – на 7 и 8 февруари 2019 г. в сградата на ВУЗФ, ул. Гусла № 1, 1618 София (допуснатите до Националния кръг ще бъдат информирани до 1 февруари 2019 г.)
• Международен – в периода от 1 до 5 май 2019 г. в гр. Москва, Русия 

Участието на студенти от ВУЗФ е безплатно. Останалите участници следва да внесат предварително такса правоучастие в размер на 25 (двадесет и пет) лева на участник (ако проектът е представен от повече от един участник, като научните ръководители са също участници) или 50 (петдесет) лева на проект (в случай на един участник) в срок до 21 януари 2019 г. по следната банкова сметка:
ВУЗФ (за конкурса МИТЕ)
Тексим банк АД
IBAN: BG57 TEXI95451005453600
BIC: TEXIBGSF

Участващите в конкурса ученици получават правото на преференциални условия при кандидатстване във ВУЗФ с 20% отстъпка от семестриалната такса (виж www.vuzf.bg) чрез попълване на ТАЛОН за преференциални условия, който може да откриете ТУК. Желаещите трябва да приложат попълнения талон към проектите си. 

Изпращане на проектите с краен срок на получаване 28 януари 2019 г.:
По пощата на CD, на адрес: ВУЗФ, за конкурса МИТЕ,  ул. “Гусла” № 1, 1618 София

В придружаващото писмо напишете име на автора(ите), клас (курс), училище (университет), научен ръководител, заглавие на проекта и по кое от направленията е разработката, кратко описание на проекта и указания за работа с файловете (ако е необходимо), а също и възможни начини за връзка (за предпочитане e-mail адрес и мобилен телефон). Контакти и допълнителна информация можете да получите от г-жа Росица Петрова на тел. 0888 438 437

По време на задочния етап ще бъдат избрани най-добрите разработки за участие в очния (национален) етап. Победителите в Националния етап ще бъдат поканени за участие в Международния етап. Националният и Международният етапи се състоят в представяне на всяка разработка в рамките на 10-15 минути (за международния етап на английски или руски език), след което в рамките на 5 минути състезателите отговарят на уточняващи въпроси (включително и по представяния материал). Критериите за оценка на ученическите и студентските проекти включват оригиналност, достоверност, атрактивност, ползваемост, оформление. Учителските проекти ще бъдат оценявани за ефективност на представяните идеи и методики, пълнота, дизайн, естетическо оформление, стил на презентирането.

Класираните на първите три места в Националния етап на всеки от трите конкурса ще получат дипломи и награди, а останалите участници в Националния етап – грамоти. За първенците при учениците и студентите е осигурен безплатен престой и културна програма по време на Международния етап в Москва.


 


 

 
всички новини
Разработка от Калипърс