За ВУЗФ

ВУЗФ обявява конкурс за 100% стипендия за обучение в магистърска степен на името на своя президент и ректор доц. д-р Григорий Вазов

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ВУЗФ обявява конкурс за 100% стипендия за обучение в магистърска степен на името на своя президент и ректор доц. д-р Григорий Вазов
ВУЗФ обявява конкурс за 100% стипендия за обучение в магистърска степен на името на своя президент и ректор доц. д-р Григорий Вазов
ВУЗФ обявява конкурс за 100% стипендия за обучение в магистърска степен на името на своя президент и ректор доц. д-р Григорий Вазов
30 Май 2017

По случай своята 15-та годишнина, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), обявява конкурс за 100% стипендия за обучение в магистърска степен в специалностите, по които се осъществява самостоятелно обучение от висшето училище.

Стипендия доц. д-р Григорий Вазов

Кой и при какви условия има право да участва в конкурса?
Право за кандидатстване за специалната стипендия имат лица, които са:
1. български граждани;
2. завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити най-малко много добър 5,00;
3. представят две препоръки от работодатели, неправителствени организации и сдружения или участвали с доклади или други разработки в студентски научни конференции или в други форуми.

Какво представлява стипендията?
Стипендията на името на доц. д-р Григорий Вазов е в размер на 100% от годишната такса за обучение и ще се предоставя на лице, прието за студент в магистърска степен във ВУЗФ по специалност в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение. Стипендията може да се получава през целия срок на обучението при определени условия.

Списък на специалностите, включени в конкурса, за учебната 2017/2018 година
- Финанси
- Финансов мениджмънт и маркетинг
- Застрахователен бизнес и риск мениджмънт
- Пенсионно и здравно осигуряване
- Счетоводство, контрол и корпоративен анализ
- Управление на човешките ресурси и лидерско поведение
- Продажби, бизнес финанси и комуникации
- Одит и риск мениджмънт
- Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности
- Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт)

Начин на кандидатстване и етапи на конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст с опис на приложенията)  
2. Изготвяне на мотивационно писмо
3. Интервю

Примерни насоки за изготвяне на мотивационното писмо
Каква е академичната и професионалната Ви подготовка?
Какво Ви мотивира да изберете точно тази специалност?
Защо избрахте ВУЗФ, с какво Ви привлече висшето училище и откъде научихте за него?
Какви са очакванията Ви за обучението в програмата?
Какви са целите, които искате да постигнете след като завършите тази специалност? С какво тя ще Ви помогне?
Защо смятате, че точно вие трябва да спечелите 100% стипендия?
Опишете всякакви интереси, силни страни, амбиции или изследователски интереси, които притежавате, свързани с тази конкретна програма.
Всичко друго, което бихте ни казали и смятате, че е важно да научим за Вас и което ще Ви помогне да спечелите  конкурса за 100% стипендия.

Изисквания за оформяне на мотивационното писмо и оценяване
Мотивационното писмо представлява свободен текст в обем до 2 стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
- Въведение
- Ясно поставени тези
- Категорична обосновка на тезите с привеждането на конкретни факти в тяхна подкрепа
- Изводи (заключение)

Мотивационните писма  ще бъдат оценявани от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:
- Оригиналност и самостоятелност при изготвяне на мотивационното писмо
- Яснота и логичност на изложението
- Умение за мотивиране на направения избор на специалност
- Стилово и техническо оформление

Краен срок за изпращане на документите за участие в конкурса е 24 септември 2017 г.

Комплектът документи съдържа заявление за участие в конкурса (свободен текст), мотивационно писмо, копие на дипломата за завършено висше образование с приложението, препоръки.

Документите за участие в конкурса се изпращат на електронна поща: marketing@vuzf.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, отдел “Маркетинг”. Кандидатите задължително посочват трите си имена, телефон и е-mail.

Вторият кръг на конкурса ще протече под формата на интервю с авторите на най-добрите пет мотивационни писма. Той има за цел да оцени личната и професионална мотивация на кандидатите и възможностите им за аргументирано и убедително  представяне на собствените идеи и виждания.

Обявяване на победителя
Победителят в конкурса за 100% стипендия за обучение в магистърска степен на името на доц. д-р Григорий Вазов, ще бъде обявен в края на м. юли 2017 г.

Условия за получаване на стипендията през целия период на обучение
За да получава стипендията през целия период на обучението си, спечелилият я студент трябва да има:
1. среден успех за първата учебна година не по-нисък от отличен 5,50;
2. не повече от 10 натрупани наказателни точки по дисциплинарната система на висшето училище към началото на новата учебна година;
3. участие с доклади на студентската научна конференция във висшето училище и в други външни студентски научни форуми или други иниациативи;
4. редовно заверени семестри за предходната учебна година.

За повече въпроси и допълнителна информация:

Юлияна Георгиева, мениджър “Комуникации и кариерно развитие“, ВУЗФ, тел. 02/4015807; моб.: 0888 443 096; е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg
Паула Сбиркова, експерт “Комуникации”, тел. 02/4015829, моб. 0887 267 246; е-mail: psbirkova@vuzf.bg.


КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 
всички новини
Разработка от Калипърс