За ВУЗФ

Структура и управление

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Органите на управление на Висшето училище по застраховане и финанси са Настоятелството, Президентът, Академичният съвет и Ректорът.

Настоятелството приема стратегията за развитие на висшето училище и определя неговата  образователна, научноизследователска, издателска и финансова политика.

Президентът ръководи цялостната дейност, утвърждава годишния бюджет, свиква и ръководи заседанията на Настоятелството. В областта на международното сътрудничество, дейността на президента се подпомага от вицепрезидента на ВУЗФ.

Академичният съвет провежда oбразователната, научноизследователската и издателската политика на ВУЗФ. Съветът взима решения, засягащи учебната натовареност, формите и степените за обучение на студенти, приема  правилниците и вътрешните актове на висшето училище, касаещи учебната и научната дейност. В Академичния съвет участват хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и представители на администрацията. Председателства се от ректора на ВУЗФ.

Ректорът утвърждава учебните планове по образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение.Той отговаря за функционирането на системата за управление на качеството във висшето училище и решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студентите.

Дейността на ректора се подпомага от заместник-ректора по  учебната дейност и качеството и заместник-ректора по научноизследователската дейност и институционалните връзки.     


СТРУКТУРА:

Структурата на ВУЗФ включва основни, специализирани и обслужващи звена и отразява основните направления по дейности – учебна, научноизследователска, международно сътрудничество, институционални връзки и администрация.


Основното звено на висшето училище e Академичната програма, чиито органи за управление са Съветът на програмата и Деканът. Специалността е звено на Академичната програма, с органи на управление – Съветът на специалността и неговият ръководител.


Административната дейност се ръководи от Административен директор, който координира дейността на Висшето училище, ръководи обслужващите звена и др.


Разработка от Калипърс