За ВУЗФ

Представяне

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. Основано е с Решение на 39-то НС от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.)

 

ВУЗФ обучава  студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен по специалности от професионалното направление "Икономика". По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява в партньорство с бизнес организации,  сред които the Business Institute, Saatchi & Saatchi,  Fibank, ERP Academy, Trace Group,  Медийната академия "Българион", Microsoft Academy, Oracle Academy, SAP, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и др.

 

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.

Висшето училище по застраховане и финанси е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на  Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шест години.

 

През месец май 2014 г. институционалната акредитация на висшето училище беше подновена от Акредитационния съвет на НАОА, с Протокол № 9/08.05.2014 г., за срок от шест години.

 

През месец април 2016 г. висшето училище по застраховане и финанси получи програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 6 от 23.03.2016 г., за срок от шест години.

Също през месец април 2016 г., ВУЗФ получи програмна акредитация на докторските програми "Финанси, застраховане и осигуряване"  и "Счетоводство, контрол и анализ" от професионално направление "Икономика" за срок от пет години, от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 6 от 23.03.2016 г.

 

През месец май 2013 г. висшето училище получи и международна акредитация от Британския акредитационен съвет за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите към висшите училища във Великобритания стандарти за качеството на учебния  процес, преподавателския състав и материалната база. През месец декември 2017 г. британската и международната акредитация на ВУЗФ беше подновена от Британския акредитационен съвет за нов четиригодишен срок.

 

Висшето училище е разработило и внедрило вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009  и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството на висшите училища. Системата е сертифицирана от "Муди интернешънъл", ресертифицирана от същата организация и потвърдена от NQA.

 

Мисията на висшето училище е:
• да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на икономиката, като се равнява по най-добрите образци и практики в образователното дело в страните от Европа и света и прилага съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на студентите и адаптацията им в практиката;
• да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика и да повишава нейната конкурентноспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания и на съвместните изследвания с водещи университети и изследователски институти в Европа и света за подпомагане формирането на икономическата и финансовата политика на България и Европейския съюз.
Основната стратегическа цел на висшето училище е да осигурява високо качество на осъществяваните в него дейности и да гарантира утвърждаването на висок морал у студентите, преподавателите и служителите в училището. За постигането на тази цел висшето училище си е поставило конкретни стратегически цели и задачи за развитието на образователната дейност, научноизследователската дейност, материално-техническата и информационната база и кадровото осигуряване.

 

 


 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ ДО 2020 г.


 
Разработка от Калипърс