About VUZF

Аcademic Council

bigger textbigger textdefault text sizedsmaller textsmaller text

Chairman: Assoc. Prof. Grigorii Vazov, PhD - Rector

Members:

Prof. Sava Grozdev, PhD

Prof. Virginiya Zhelyazkova, PhD

Assoc. Prof. Yakim Kitanov, PhD

Prof. Mihail Dinev, PhD

Prof. Metodi Hristov, PhD

Prof. Ognyana Stoychkova, PdD

Prof. Boyan Durankev, PhD

Prof. Snejana Basheva, PhD

Prof. Radoslav Gabrovsky, PhD

Prof. Grigor Dimitrov, PhD

Prof. Rumen Trifonov, PhD

Assoc. Prof. Desislava Yosifova, PhD

Assoc. Prof. Evgeni Evgeniev, PhD

Assoc. Prof. Irena Markova, PhD

Assoc. Prof. Zhelyo Hristozov, PhD

Assoc. Prof. Stanislav Dimitrov, PhD

Assoc. Prof. Daniela Bobeva, PhD

Assoc. Prof. Georgi Nikolov, PhD

Assoc. Prof. Ali Veisel, PhD

Assoc. Prof. Julia Dobreva, PhD

Assoc. Prof. Daniela Ilieva, PhD

Assoc. Prof. Manyu Moravenov, PhD

Chief Assistant Prof. Radostin Vazov, PhD

Apostol Apostolov

Victoria Mitkova

Detelina Smilkova

Nedko Minkov

Mihaela Mihaleva

Iren Lazarova

Alexander Nikolov

Sophia Valtcheva

Bogomil Koynashki

 

Website by Calipers