За ВУЗФ

Рецензии и становища на научното жури

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Кандидат: доц. д-р Григор Димитров 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр103/28.12.201г., ). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр103/28.12.201г., )

Рецензия проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия проф. д-р Тихомира Златарова

Рецензия проф. д-р Йордан Атанасов Христосков

Становище проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров

Становище доц. д-р Георги Николов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище проф. д-р Златица Георгиева Петрова

 

Кандидат: д-р Даниела Илиева - Колева

Резюмета на научните трудове на д-р Даниела Илиева - Колева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. Администрация и управление (управление на бизнес процеси и комуникации), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. Администрация и управление (управление на бизнес процеси и комуникации), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.)

Резюмета д-р Даниела Илиева-Колева

Рецензия проф. д-р Б. Дуранкев

Рецензия проф. дфн И. Мавродиева

Становище доц. д-р В. Савов

Становище доц. д-р Я. Китанов

Становище проф. дпн С. Гроздев

Становище проф. д-р Г. Димитров

Становище проф. дфн К. Крумов

 

Кандидат: д-р Маню Моравенов

Резюмета на научните трудове на д-р Маню Моравенов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (финансови пазари на недвижими имоти), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (финансови пазари на недвижими имоти), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.)

Резюмета д-р Маню Моравенов

Рецензия доц. д-р В. Касърова

Рецензия проф. дик М. Христов

Становище проф. д-р Ст. Петранов

Становище доц. д-р Ст. Симеонов

Становище проф. дпн С. Гроздев

Становище проф. д-р О. Стоичкова

Становище на доц. д-р Е. Евгениев

 

Кандидат: гл. ас. д-р Юлия Добрева

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Юлия Добрева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (устойчиво развитие), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (устойчиво развитие), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.)

Резюмета на гл. ас. д-р Юлия Добрева

Рецензия доц. д-р В. Желязкова

Рецензия проф. д.ик.н. Р. Рангелова

Становище доц. д-р Н. Миронова

Становище доц. д-р Я. Китанов

Становище проф. д.ик.н. Р. Гечев

Становище проф. дпн С. Гроздев

Становище проф. д-р О. Стоичкова

 

 

Кандидати: гл. ас. д-р Стефка Димитрова и гл. ас. д-р Наталия Футекова

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (бизнес информатика и комуникации) със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

Рецензия на проф. д.ик.н. Кирил Ангелов

Рецензия на доц. д-р инж. Румен Трифонов

Становище на  проф. днп Сава Гроздев

Становище на доц.д-р Виржиния Желязкова

Становище на проф. д-р Ташо Ташев

Становище на доц. д-р Десислава Йосифова

Становище на доц. д-р Росен Николаев

Резюме на гл. ас. д-р Наталия Футекова

Резюме на гл. ас. д-р Стефка Димитрова

Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Стефка Димитрова


Кандидат гл. ас. д-р Гр. Димитров

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (здравно и пенсионно осигуряване), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 75/09.09.2014 г.). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (здравно и пенсионно осигуряване), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 75/09.09.2014 г.)

Рецензия на проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия на проф. д-р Йордан Христосков

Становище на проф. д.м.н. Младен Григоров

Становище на проф. д.ик.н. Мария Сотирова

Становище на проф. д-р Лалко Дулевски

Становище на проф. д-р Радослав Габровски

Становище на доц. д-р Георги Николов

  

Кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Рецензии и становищата на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.).

Рецензия на проф. д-р Емилия Миланова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Рецензия на проф. д-р ик.н Михаил Динев по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

 Становище на проф. д-р Огнян Симеонов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Становище на проф. д-р Снежана Башева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Становище на доц. д-р Емил Атанасов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Становище на доц. д-р Мирослава Пейчева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел

Становище на доц. д-р Олег Димов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (счетоводство и одит), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 42 /20.05.2014 г.), кандидат гл. ас. д-р Али Вейсел 

Кандидат доц. д-р Радослав Габровски

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Радослав Габровски по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Рецензия на проф. д.ик.н Марин Нейков по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски

Рецензия на проф. д.ик.н Методи Христов на по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски

Рецензия на доц. д-р Йото Йотов по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски

Становище на проф. д.ик.н Иван Георгиев  по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски

Становище на проф. дпн Сава Гроздев по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски
 
Становище на проф. д-р .ик.н Нено Павлов на по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски
 
Становище на проф. д-р Йордан Христосков  по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат доц. д-р Радослав Габровски

кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Резюмета на научните трудове на гл.ас  д-р Станислав Димитров  по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Рецензия на проф. д.ик.н Методи Христов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Рецензия на проф. д-р .ик.н Нено Павлов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Становище на проф. д.ик.н Гочо Гочев по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Становище на проф. д-р Огняна Стоичкова  по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Становище на проф. д-р Йордан Христосков  по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

Становище на доц. д-р Григорий Вазов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров
 
Становище на доц. д-р Пламен Пътев по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Станислав Димитров

кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Виржиния Желязкова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Рецензия на проф. д-р Огняна Стоичкова по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат  гл. ас. д-р Виржиния Желязкова

Рецензия на проф. д.ик.н  Росица Рангелова Павлова по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова
 
Становище на проф. д-р Стефан Вачков по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова
 
Становище на проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова
 
Становище на проф. д-р Искра Б. Христова-Балканска по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова
 
Становище на доц. д-р Яким Китанов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова 
 
Становище на доц. д-р Григор Сарийски по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Виржиния Желязкова
 

кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.).

Резюмета на научните трудове на гл.ас д-р Жельо Христозов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.)

Рецензия на проф. д.ик.н Марин Нейков  по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов

Рецензия на доц. д-р Радослав Габровски  по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов

Становище на проф. д.ик.н  Румен Георгиев по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов

Становище на проф. д-р ик.н Нено Павлов по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов 

Становище на проф. дпн Сава Гроздев по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов
 
Становище на проф. д-р Йордан Христосков по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов
 
Становище на доц. д-р Ирена Мишева по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление "Икономика" (застраховане), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 101 /18.012.2012 г.), кандидат гл. ас. д-р Жельо Христозов
 

 

Разработка от Калипърс