За ВУЗФ

Годишници

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Годишник на ВУЗФ том ІХ 2013
Годишник на ВУЗФ том ІХ 2013
Годишник на ВУЗФ том ІХ 2013

Сред темите, включени в този том, са връзката на актюерските предположения със счетоводството, актуалните финансови практики и продукти, насочени към опазването на околната среда, някои аспекти на социалния одит, състоянието на здравната система в България, използването на контрола като инструмент за устойчиво развитие и капиталовите изисквания за кредитен риск. Автори с тома са доц. д-р Десислава Йосифова, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Мирослава Пейчева, доц. д-р Григор Димитров, д-р Бисер Райнов и Радка Андасарова.


 
Годишник на ВУЗФ том VІІІ 2012
Годишник на ВУЗФ том VІІІ 2012
Годишник на ВУЗФ том VІІІ 2012

Разгледаните проблеми в този том са свързани с държавното регулиране на икономиката, аспекти на организационната промяна, отчитането на нематериалните активи на предприятието, процесната организация в застрахователното дружество. Направен е и опит за нов философско-холистичен подход към кризите,  разгледани са някои основни типове застрахователни измами, направен е и анализ на риска и доходността при инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове.

Авторският екип включва имената на проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Мая Ламбовска, проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Радослав Габровски, проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, д-р Жельо Христозов, д-р Станислав Димитров и Валери Апостолов.

 


 
Том VII на Годишника за 2011
Том VII на Годишника за 2011
Том VII на Годишника за 2011

Тематичният кръг на научните разработки в този том на Годишника е доста широк:  застъпени са някои акценти върху корпоративното ръководство на банките, математическото моделиране в икономиката, проблеми на осигуряването при безработица, теоретичните и приложни аспекти на одитните извадки. Авторският състав на студиите включва проф. д-р Стефан Вачков, проф. дпн Сава Гроздев, проф. д.ик.н. Нено Павлов, проф. д-р Йордан Христосков, д-р Али Вейсел.


 
Том VI на Годишника за 2010
Том VI на Годишника за 2010
Том VI на Годишника за 2010

В настоящия том на Годишника на ВУЗФ са публикувани студиите на авторите проф. д.ик.н. Марин Нейков, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Силвия Трифонова, д-р Евгени Евгениев, д-р Яким Китанов, д-р Илко Кръстителски и Йосиф Йосифов. Научните разработки са върху информационното осигуряване на управлението на застрахователните дружества, проблемите на държавния бюджет след прехода на България към пазарна икономика, състоянието на платежния баланс през периода 1989 – 2009 г., структурата и целите на някои глобални институции, екологичните ефекти и функционирането на пазарния механизъм, както и някои характеристики на здравноосигурителните системи от Бисмарков тип в страните от Западна Европа.


 
Том V на Годишника за 2009 г.
Том V на Годишника за 2009 г.
Том V на Годишника за 2009 г.

  Сред авторите в том V на Годишника на ВУЗФ са доц. д-р Снежана Башева, доц. д-р Боян Илиев, доц. д-р Димитър Ненков, както и авторски колектив под ръководството на доц. д-р Андрей Захариев. Поместено е и академичното слово на Клаус Юнкер по повод присъждането му на академичното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ. Тематичните акценти са върху концептуалните основи на счетоводството, аспекти от фирмените инвестиции в човешкия капитал, целите на застрахователното дружество, методите за оценка на цели предприятия и изводите от глобалната финансова криза


 
предишна страница страница1от 2следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс