За ВУЗФ

Система за управление на качеството на ВУЗФ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Висшето училище по застраховане и финанси е внедрило и  прилага вътрешна система за управление на качеството (СУК), която е в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството във висшите училища. Тя има за цел да гарантира контрола, поддържането и управлението на качеството на обучението във ВУЗФ и на академичния му състав, както и проучване на мнението на студентите за него. Системата е сертифицирана и ресертифицирана от „Муди Интернешънъл” ЕООД, ресертифицирана от същата организация и потвърдена от Интертек, водеща международна компания за одит на системи за управление на качеството, към която се включи "Муди Интернешънъл".

Системата за управление на качеството на ВУЗФ включва Наръчник и следните десет процедури:
Управление на висшето училище;
Управление на документите;
Управление на записите;
Процеси, свързани с академичния състав;
Процеси, свързани с учебната документация;
Процеси, свързани със студентите и другите заинтересовани страни;
Вътрешни одити;
Управление на несъответствията;
Коригиращи действия;
Превантивни действия.

Извършени са 17 вътрешни одита на СУК и на отделни нейни елементи и 8 външни одита от "Муди Интернешънъл" и Интертек. Tе показват, че системата се поддържа съгласно изискванията на стандарта и непрекъснато се усъвършенства.  

Висшето училище има също така своя политика по качеството, която се актуализира периодично. Нейната цел е да покажеа ангажираността на ръководството на ВУЗФ за осигуряване на високо качество и конкурентни предимства на предлаганото обучение и удовлетворяване на изискванията на студентите и другите заинтересовани страни към него.

Във ВУЗФ ежегодно се провеждат анкети сред студентите  за проучване на мнението им за качеството на осъществяваното обучение, както и на административното им обслужване. Резултатите от тях свидетелстват,  че СУК функционира ефективно и гарантира високо качество на обучение на студентите  във висшето училище и административното им обслужване.


 
Разработка от Калипърс